Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

1. Název

Mateřská škola – Donín, Rybářská 36, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatelem příspěvkové organizace je město Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854, se sídlem Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou.

Příspěvková organizace je zřizována jako mateřská škola.

Hlavním předmětem činnosti příspěvkové organizace je zajištění všestranné péče o děti předškolního věku způsobem, který upravují příslušné obecně závazné nebo jiné právní předpisy.

Příspěvková organizace je v souladu s § 179 odst. 2 školského zákona zřízena za účelem zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných do mateřské školy dle § 34 odst. 3 školského zákona.

Příspěvková organizace je spádovou mateřskou školou ve smyslu § 34a odst. 2 školského zákona, jejíž školský obvod je tvořen, dle § 179 odst. 3 ve spojení s § 178 odst. 2 písm. a) školského zákona, územím města Hrádek nad Nisou.

3. Organizační struktura

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA MŠ 2022

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa

Mateřská škola, příspěvková organizace, Rybářská 36, 463 34 Hrádek nad Nisou

Telefonní čísla

Třídy: +420 721 841 926
Ředitelna: +420 607 023 511

Adresa internetových stránek

www.msdonin.cz

Adresa elektronická

msdonin@volny.cz

jidelny@msdonin.cz

Datová schránka

ID: tmpkrsi

5. Případné platby lze poukázat

Hlavní účet školy: 0986071349, kód banky: 0800

Účet pro platby stravného a školného: 020108–0986071349, kód banky: 0800

6. IČO

70983208

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Mateřská škola Hrádek nad Nisou – Donín není plátcem DPH

8. Dokumenty

Pro rodiče

Přihláška ke stravování

Evidenční list MŠ Donín – Prázdninový provoz

Evidenční list

Žádost o přijetí

Školní dokumenty

Směrnice GDPR

Povinné zveřejňování

Školní řád

Organizační řád

Provozní řád jídelny

Provozní řád zahrady

Rozpis rozpočtu 2021 střednědobý výhled

Inspekční zpráva

ke stažení v odkaze „Dokumenty“

9. Příjem podání a podnětů

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně.

Ústní podání:
telefonicky
osobně v kanceláři školy

Písemné podání:
žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

u právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, telefon, případně e-mail
předmět žádosti
způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)
datum a podpis

Opravné prostředky

Opravné prostředky (odvolání proti rozhodnutí) lze podat ke Krajskému úřadu Libereckého kraje – prostřednictvím ředitelky školy.

Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace

Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.

10. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Na portálu veřejné zprávy portal.gov.cz

Vydané právní předpisy

Škola vydává právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

Licenční smlouvy

V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

11. Rozpočet

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet příspěvkové organizace